Prayers Before Vajrayana Teachings

Seven Branch Prayer

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང།

རྗེས་སུ་ཡིད་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི།

དགེ་བ་ཅུང་མཛད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ།

ཐམས་ཅད་བདག་གྱིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོ་འོ།

 

CHAG TSHAL WA DANG CHHÖD CHING SHAG PA DANG

JAY SU YI RANG KÜL ZHING SOL WA YI

GAY WA CHUNG ZAD DAG GIY CHI SAG PA

THAM CHAD DAG GIY JYANG CHHUB CHHIR NGO – O

 

Having paid homage, made offerings and confessed,

Rejoiced in the merit and requested the Buddhas to remain,

Whatever little merit I have accumulated,

I dedicate it all to attaining great Buddhahood.

 

 

The Concise Mandala Offering

ས་གཞི་སྤོས་ཀྱིས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ།
རི་རབ་གླིང་གཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི།

སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས།
འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག།

 

SA SHI PO KYI CHUG SHING METOG TRAM /

RI RAP LING ZHI NYI DE GYEN PA DI

SANGYE SHING TU MIGTE PULWA YI / DRO KUN NAMDAG SHING LA CHOD PAR SHOG

 

The earth anointed with perfumed water and flowers,

Mount Meru and the Four Continents ornamented with the sun and moon,

I offer them all as a Buddhafield, May all sentient beings enjoy the pure land.

 

Request for Teaching

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང།

བློ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟ་བ།

ཆེ་ཆུང་ཐུན་མོང་ཐེག་པ་ཡི།

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་དུ་གསོལ།

 

SEM CHEN NAM KYI SAM PA DANG

LO YI CHE DRAK JI TA WA

CHE CHUNG TUN MONG TEG PA YI

CHO CHI KHOR LO KOR DU SOL

 

To fulfill needs of all beings

According to their capacities

Including the lesser, greater, common and extraordinary vehicle

We beseech you to turn the wheel of the dharma!